top of page

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE A EDUKACE

Pozitivní psychologie je psychologický směr, který se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Na rozdíl od klasické psychologie, která se zaměřuje zejména na odstranění dysfunkcí (deprese, úzkosti, strachy a jiné), stojí v centru pozornosti pozitivní psychologie pozitivní emoce (láska, radost, štěstí nebo naděje), pozitivní zážitky (například "flow" – plné prožívání toho, co právě děláme) nebo efektivní využívání našich silných stránek.

Zajímá vás pozitivní psychologie a chcete se dozvědět více? Spoustu inspirace, článků, videí atd. najdete na našem webu www.actionforhappiness.cz

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE

Pozitivní psychologie nezavírá oči před problémy a neignoruje potíže, ale zaměřuje se na jejich prevenci a jednoduše řečeno zkoumá to, proč jsou někteří z nás v životě spokojenější než jiní a jak tuto zkušenost přenést dál. 

Pozitivní psychologie se významnou měrou zaměřuje na uplatnění svých principů ve vzdělávání - pozitivní edukace nebo zdravotnictví a rovněž zkoumá, proč jsou některé kultury spokojenější než jiné a jaké faktory k tomu přispívají. 

Všechny oblasti, které pozitivní psychologie zkoumá, tak činí prostřednictvím standardizovaných a ověřených vědeckých metod. Za zakladatele pozitivní psychologie je považován Martin Seligman, psycholog a profesor psychologie na Pensylvánské univerzitě v USA.

V čem vidíme hlavní přínosy zařazení metod pozitivní psychologie do výuky?

Desítky zahraničních výzkumů přinesly celou řadu přesvědčivých výsledků.

 

Zařazení metod pozitivní psychologie vám přinese následující benefity:

 

  1. Zlepšení pozornosti a soustředěnosti žáků

  2. Zvýšení kreativity

  3. Zlepšení týmové spolupráce ve třídě a intenzivnější zapojení se do dění ve třídě a dalších komunitách

  4. Zvýšení zájmu o výuku

  5. Prohloubení zvídavosti a lásky k učení

  6. Zlepšení sociálních dovedností, copingových strategií a odolnosti

  7. Snížení rizika šikany a tenze v kolektivu

PERMA MODEL
PkD_logo_PERMA-01.png

Model PERMA, jehož autorem je M. Seligman, je tvořen 5 pilíři, díky kterým můžeme ovlivňovat vlastní spokojenost. Právě pro jeho schopnost postihnout všechny aspekty tzv. životní spokojenosti jsme si model PERMA vybrali jako základ pro naši práci.

Zahraniční výzkumy prokázaly, že existuje vztah mezi jednotlivými aspekty PERMA a fyzickým zdravím, pracovní angažovaností, vitalitou a celkovou životní spokojeností. (Kern, Waters, Alder, & White, 2014).

Co představují jednotlivé prvky modelu PERMA?

Pozitivní emoce (Positive emotions):
Našemu pocitu spokojenosti prospívá, pokud prožíváme pozitivní emoce. Na tom není nic překvapivého. Mezi pozitivní emoce mohou patřit například vděčnost, naděje, láska, potěšení nebo radost. Samotné prožívání pozitivních emocí by však nezpůsobilo to, že budeme prožívat spokojený život. Už proto, že emoce jsou ze své podstaty prchavé a proměňují se. K pocitu naplněného života však potřebujeme i další prvky.

Zaujetí (Engagement):

Pojem zaujetí má velmi blízko k pojetí „flow“ M. Csikszentmihalyiho. Jde vlastně o stav soustředěné pozornosti a zaujetí pro nějakou činnost. Může to být kresba, četba dobré knihy nebo sport. „Flow“ poznáte tak, že je člověk plně zaujat danou činností, je poměrně těžké jej vyrušit a může ztratit pojem o čase. S takovýmto soustředěním máme spojené pozitivní emoce.

 

Vztahy (Relationships):

Jedním z klíčových pilířů naší spokojenosti jsou mezilidské vztahy. Nejde ani tak o kvantitu jako o jejich kvalitu a míru vzájemné důvěry. Pro děti i dospívající jsou vztahy s vrstevníky velmi důležité. Sociální dovednosti, které ke vztahům patří (komunikační dovednosti, schopnost sebereflexe, empatie, asertivita..) jsou pro jejich budování a udržování klíčové.

 

Smysluplnost (Meaning):

Potřeba smysluplnosti patří mezi základní lidské potřeby. Seligman (2012) popisuje smysluplnost jako spojení s něčím, co nás přesahuje. Často nalézáme smysl života ve své práci, v koníčcích, rodině, péči o jiné, náboženství nebo dobročinnosti – ať už jde o cokoliv, dnes víme, že k pocitu životní spokojenosti je důležité, abychom se mohli seberealizovat v něčem, co nám dává smysl.

 

Dosahování výsledků (Accomplishment):

Znáte ten dobrý pocit, když se vám něco povede? Poslední prvek akronymu PERMA přispívá k životní spokojenosti tím, že nás naplňuje pocitem hrdosti na to, čeho jsme dosáhli (Seligman, 2012).

POZITIVNÍ EDUKACE

Pozitivní edukaci je aplikovaná vědu, která se zabývá tím, jak přenést poznatky pozitivní psychologie do výchovy a výuky dětí.

Řada zahraničních studií ukázala, že vyšší míra duševní pohody a optimistického naladění úzce souvisí s úspěšností dětí ve škole. Zatímco standardní školní kurikulum se zaměřuje především na rozvoj znalostí, dle zakladatele pozitivní psychologie Martina Seligmana, by se měly školy stejně tak zabývat rozvojem tzv. „životních dovedností“, které je vybaví emoční odolností, schopností budovat kvalitní mezilidské vztahy a pracovat s vlastními emocemi.

Cílem pozitivní edukace je propojit klasickou výuku s rozvojem dovedností, které připraví děti na život v celé jeho komplexnosti.

VIA SILNÉ STRÁNKY

Metoda „VIA Silné stránky“ pomáhá porozumět vlastním silným stránkám a přispívá k pozitivnímu vnímání sebe sama. Práce se silnými stránkami pomáhá při budování odolnosti a to díky tomu, že si děti definují způsoby zvládání obtížných situací právě s využitím svých silných stránek. 

Díky propracovanému konceptu se žáci učí porozumět abstraktním pojmům a vlastnostem (empatie, pochopení pro odlišnosti, vzájemná podpora a další), které jsou důležité pro mezilidské vztahy a optimální fungování. Také se učí rozlišovat jemné nuance jednotlivých silných stránek a důležitost rozlišování jejich použití v různých situacích. V neposlední řadě poskytuje metodika VIA nehodnotící a pozitivní pohled na člověka, díky čemuž představuje nástroj, který citlivě pracuje se sebevědomím dětí a dospívajících a nenásilně je učí je zaměřovat se na pozitivní aspekty života.

Více o naší nabídce metody VIA

bottom of page